การแสดงพื้นผิว ตามภูมิประเทศ หรือการ
แสดงภาพสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง ทั้งระดับความ
สูงของภูเขา ความราบชันในรูปแบบ 3 มิติ หรือ                                     
ที่เรียกว่า “Reality” นั้นเอง พร้อมแสดงระดับ
ความสูงของถนน หรือ “Z-Level”
เทคโนโลยีด้าน 3 มิติ หรือ “3D Building
Model” การนำเทคโนโลยีด้านนี้เข้ามาใช้บนแผนที่
นำทาง (โหมดแสดงผล 3 มิติ) โดยใช้กับสถานที่
สำคัญและตึกอาคารหลักที่สามารถสังเกตได้ง่ายใน
ขณะขับขี่ หรือ “3D Landmark” เป็นการเพิ่ม
ความน่าสนใจขณะเดินทาง
ค้นหาเและบอกชื่อถนน-ซอย เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเดินทาง และเป็นการแจ้งให้ทราบว่า
ขณะนั้นอยู่บริเวณใด โดยไม่จำเป็นต้องสังเกตหน้า
จอบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิด
ขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย
มุมมองทางแยกเสมือนจริง ซึ่งภาพจะแสดง
ก่อนถึงทางแยกหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้เส้นทาง พร้อมแสดง
ข้อมูลระยะทางก่อนถึงทางแยกหน้า และระยะทาง
ก่อนถึงจุดหมายปลายทาง ด้วยการเปรียบเทียบ
ด้วยตัวเลข และด้วยภาพสัญลักษณ์ฟังก์ชันการใช้งาน

· 
Anti-Alias: การลดรอยหยัก

· 
GPS Interpolation: การประมาณค่า

· Fast Engine: เครื่องมือเร่งความเร็ว

· GPS Simulate: การจำลองการเดินทาง

· Diversification of Navigation Mode: แสดงข้อมูลการเดินทางที่หลากหลาย

· Dynamic Information Board: การแสดงข้อมูลทางเข้า-ทางออกทางด่วนหรือเมื่อเจอทางแยก

· Indication & Remind: เสียงเตือน

· Dynamic Message Prompts Design: แสดงข้อมูลรูปภาพ

· Import Junction Immersive Display มุมมองทางแยก

· 3D Landmark: สิ่งก่อสร้าง 3 มิติ